Menu

Clavia C2 2 manuals orgel 2

Clavia C2 2 manuals orgel 2

Varekode 109043

Pipe Organ Tonewheel Organ Two Transistor Organs.  Klubbspilling på lørdagskvelden, I kirken på søndag

Vanlig pris  22 990,-

Nå: kr 19 800,-

ELLER

Lagerstatus: Ikke på lager, men skaffes normalt innen 5-8 dager

Produktbeskrivelse
Spesifikasjoner
Produktvideo
Tilbehør
Spørsmål og svar
Produktomtaler

Produktbeskrivelse

.
Det nye mesterverket fra Nord spiller like bra begge steder. Full kirkeorgel del, enda bedre spillbarhet samt flere forbedringer.
Clavia har utviklet DSP-baserte etterligninger av tonehjulsorgler i over 10 år og Nord C2 Combo Organ er tuftet på denne kritiker-roste arven.
Clavias nye glimrende oppgradering fra versjon 1, er ikke bare lydmessig et bedre instrument, den har også blitt enda bedre (tightere) å spille på enn variant 1. Som Clavia selv sier: The Nord C2 moves beyond “close enough” to “dead on” sound and feel!
Nord C2 gir deg to manualers tangenter, og tre separate drawbarsett. Ett for hver manual, samt en separat for basspedalene. Ja, nettopp – du kan selvsagt koble til et midibasert basspedalsett eller Nord`s eget,

Pipe Organ —The Nord C2 is equipped with a beautiful baroque pipe organ that compliments its tonewheel and transistor organs.

This new organ has a total of 21 stops distributed across the Swell (9 stops) manual, the Great (9 stops) manual and the bass section (3 stops). The pipe organ is—contrary to the C2's tonewheel, Vox and Farfisa models—sampled, using Clavia's longtime experience and expertise in the sample acquisition and sample playback technologies.

New keyboard action — The keyboard have been enhanced with a firmer action to better provide you with the rock solid feel of an original tonewheel instrument. The ultra fast response time is of course still there.

Improved output routing capabilities —The C2 treats the main left and right outputs as one group, separated from the other group which consist of the Leslie 11-pin and High Level outputs. This provides an improved flexibility in the routing of the organ models. A tonewheel organ can e.g. always be routed to a rotary speaker connected at the 11-pin or High Level jack output and the pipe organ can be routed to the PA through the main outputs. Another scenario would be for the Vox and Farfisa to be routed to a combo amplifier via one of the main outputs, and the tonewheel organ to a rotary speaker connected at the High Level outputs. Other combinations of the organ models and outputs are also catered for.

Monitor input — Just plug in your mp3 or CD player to the C2 to be able to play along, rehearse or jam with previously recorded music without the need of an external mixer or sound system. The signal that is present at this input will be monitored through the C2's headphone output.

Percussion controls moved to the "classic position" —The switches for the percussion controls on the panel have been moved, to the classic tone wheel organ position at the lower right.

Vibrato and chorus controls moved to the "classic position" — The switches for the vibrato and chorus controls on the panel have been moved, to the classic tonewheel organ upper left position. When the pipe organ is used, these controls activate the tremulant effect.

Enhanced click —The click level can now be adjusted. The essential click artifact in the tonewheel organ model has been further enhanced. The level can be adjusted and the key-release component of this click has been specifically modeled to further improve the authenticity of the tonewheel organ sound.

Drawbar Preview —This new function allows you to dial in a new sound while still playing without any changes being heard. When you are ready, the new setting can be instantly activated. New Accessories
Pedal Keys 27 —This MIDI pedalboard has 27 keys and an integrated Swell pedal, with a sturdy chassis of aluminum. The long keys have a wooden finish and a length of 350 mms, to facilitate the use of a proper toe-heel technique when playing. It is very portable weighing in at only 15.5 kg, 34 lbs. Just connect it to the C2's Bass Pedal MIDI Input and you are ready to perform. Not included with the C2, available as an extra accessory.

Aluminum stand —The C2 can be used with a new stand, a very sturdy but lightweight stand made of aluminum. This stand is specifically designed to make room for a large set of pedals underneath the organ. Not included with the C2, available as an extra accessory.

DIGITAL MODELING…
The classical sounds of the tonewheel, Vox Continental and Farfisa Compact Deluxe are all carefully modeled from their originals. The C2 also features Nord's famous tube style overdrive, rotating speaker simulation, delay, reverb and 3-band EQ effects. It will tailor sounds for your body, mind and soul. The original mechanical tonewheel design as well as the Vox and Farfisa transistor designs result in diverse interactions between the different parts involved in the sound generating process. Modern sampling technology is able to play back the result of these interactions, but cannot duplicate the dynamic and random processes involved. Without these crucial steps represented, the response and feel of actually playing the instrument is inevitably lost. The solution is a real-time, DSP-based model describing the construction and interaction between each part of the tonewheel and transistor designs recreated faithfully.

No two manual organ would be complete without the ability to play bass notes on a pedal board. The Nord C2 includes two additional bass register drawbars with selectable timbre from either vintage tonewheels or a synth bass. The bass can be controlled with any MIDI-enabled bass pedal board, or by splitting the lower manual.

…COMBINED WITH SAMPLING TECHNOLOGY
The baroque pipe organ presents another challenge which we have addressed using our longtime experience and expertise in the sample acquisition and sample playback technologies, combined with digital signal processing. The wonderful sound of the flue and the reed pipes have been captured using state-of-the-art equipment. The pipe organ has 21 stops in total, distributed as 9 stops for each of the two manuals—called the Swell and the Great manuals—and 3 stops for the pedal section.

The C2 stops and couplers behave just as their real-world counterparts, the 7 couplers allow you to combine stops and manuals in a very effective way. This is necessary to be able to perform the typical organ music in various genres. The couplers make it possible to e.g. play the swell manual stops, on the great manual, or to add a bass stop to the lowest key on the great manual and many other combinations.

The C2 has a swell functionality that can be controlled with a foot pedal (extra accessory). This allows you to use the pedal to close the swell box with the decrease in both volume and frequency content that results in that great sonorous and modest character of the pipe organ sound. The tremulant functionality reproduces the tremolo/vibrato effect from the original instrument

COMPUTER OVERSATT

Her er en liste over nye funksjoner i Nord C2:
Pipe Organ-Nord C2 er utstyrt med en vakker barokk pipe organ i tillegg til sin tonehjul og transistor orgellyder . Dette nye orgel har totalt 21 stopp fordelt over volumet  (9 stopper) manuelt, Great (9 stopper) manueltog bass delen (3 stopp). Rørstykket organ er i strid med C2's tonewheel, Vox og Farfisa modeller-samplet, bruker Clavia's lenge erfaring og kompetanse i eksempelannonsen oppkjøp og prøve avspilling teknologier.

Nytt tastatur handling - Tastaturet er forbedret med en fastere aksjon for bedre å gi deg en solid følelsen av et originalt tonewheel instrument. Den ultra rask responstid er selvfølgelig fortsatt der.

Økt produksjon ruteparametre evner-The C2 behandler de viktigste venstre og høyre utganger som en gruppe, atskilt fra den andre gruppen som består av Leslie 11-pin og High Level utganger. Dette gir en økt fleksibilitet i ruting av orgel modeller. En tonewheel organ kan e.g. alltid bli viderekoblet til en roterende høyttaler koblet til 11-pin eller High Level jack utgang og pipe organ kan rutes til PA gjennom hovedinngangen utganger. Et annet scenario ville være for Vox og Farfisa skal rutes til en combo forsterker via en av de viktigste resultater og tonewheel orgel til en roterende høyttaler koblet på High Level utganger. Andre kombinasjoner av orgel og utganger er også å se.

Monitor skriving - Bare plugg i MP3-eller CD-spiller til C2 for å kunne spille sammen, øve eller syltetøy med tidligere innspilt musikk uten behov for en ekstern mikser eller lydanlegg. Signalet som er tilstede på dette innspill vil bli overvåket gjennom C2's hodetelefon utgang.

Slagverk kontrollene flyttet til "klassiske posisjon"-Bryterne for percussion kontroller på panelet har blitt flyttet til den klassiske tone hjulet organ posisjon i nederste høyre.

Vibrato og korsang kontroller flyttet til "klassiske stilling" - Bryterne for vibrato og chorus kontroller på panelet har blitt flyttet til den klassiske tonewheel organ øvre venstre posisjon. Når pipe organ brukes, disse kontrollene aktivere tremulant effekt.

Forbedret klikke Klikk nivå kan nå justeres. Den viktige klikk juvelen i tonewheel organ modellen har blitt ytterligere forbedret. Nivået kan justeres og nøkkelen-release del av denne klikk er spesielt modellerte å forbedre ektheten av tonewheel organ lyd.

Drawbar Preview-Denne nye funksjonen kan du ringe inn en ny lyd mens du fremdeles spille uten noen endringer blir hørt. Når du er klar, den nye innstillingen kan umiddelbart aktiveres. Ny Tilbehør
Pedal Keys 27-Denne MIDI pedalboard har 27 taster og en integrert svu pedal, med en solid chassis av aluminium. The long-tastene har en tre-finish og en lengde på 350 mms, for å gjøre bruk av et skikkelig tå-hæl teknikk når du spiller. Det er svært bærbare vekt på bare 15,5 kg, 34 lbs. Bare koble den til C2's Bass Pedal MIDI-inngang, og du er klar til å utføre. Ikke tatt med C2 tilgjengelig som ekstra tilbehør.

Aluminum enkeltstående The C2 kan brukes med et nytt stativ, en veldig solid, men lette stativ laget av aluminium. Dette er spesielt designet for å gjøre plass for et stort sett med pedaler under organ. Ikke tatt med C2 tilgjengelig som ekstra tilbehør.

DIGITAL modellering ...
Den klassiske lydene av tonewheel, Vox Continental og Farfisa Compact Deluxe er nøye modellerte fra sine originaler. Den C2 også Nord berømte tube stil Overdrive, roterende høyttaler simulering, delay, romklang og 3-bånds EQ effekter. Det vil skreddersy lyder for kropp, sinn og sjel. Det originale mekaniske tonewheel design samt Vox og Farfisa Transistor design resultere i forskjellige samspill mellom de ulike deler involvert i lyd generere prosessen.
Modern prøvetaking teknologien er i stand til å spille av resultatet av disse interaksjoner, men kan ikke kopiere dynamisk og tilfeldige prosesser. Uten disse avgjørende skritt representert, responsen og preget av faktisk spille instrumentet er uunngåelig tapt. Løsningen er en sanntidsoversikt DSP-baserte modellen beskriver bygging og samspillet mellom hver del av tonewheel og Transistor design gjenskapes trofast.

Ingen manual orgel ville være komplett uten muligheten til å spille bass notater på en pedal bord. Nord C2 omfatter to ekstra bass register drawbars med valgbare klang fra enten Vintage tonewheels eller en synth bass. Bass kan styres med en MIDI-aktivert bass pedal bord, eller ved å splitte lavere manualen.

... Kombinert med Prøvetaking TEKNOLOGI
Den barokke pipe organ presenterer en ny utfordring som vi har adressert ved hjelp av våre lenge erfaring og kompetanse i eksempelannonsen oppkjøp og prøve avspilling teknologi, kombinert med digital signalprosessering. Den fantastiske lyden av flue og siv rørene er tatt ved hjelp av state-of-the-art utstyr. Rørstykket organ har 21 holdeplasser totalt, fordelt som 9 stopper for hver av de to manualer-kalt dønning og Great manualer-og 3 stopper for pedal delen.

Den C2 stopper og couplers oppfører seg akkurat som sine reelle kolleger, de 7 couplers kan du kombinere stopper og manualer på en svært effektiv måte. Dette er nødvendig for å kunne utføre de typiske orgel musikk i ulike sjangre. Den couplers gjør det mulig å e.g. spille svu manuell stopper, på den store manualen, eller å legge til en bass stopp til det laveste tasten på de store manuelle og mange andre kombinasjoner.

Den C2 har en flott funksjon som kan kontrolleres med en fot pedal (ekstra tilbehør). Dette gjør at du kan bruke pedal å lukke svu boksen med nedgang både i volum og hyppighet som resulterer i at store sonorous og beskjeden tegnet i pipe organ lyd. Den tremulant funksjonalitet gjengir de Tremelo / vibrato effekt fra den opprinnelige instrumentet

Spesifikasjoner

•Master Level Control
•126 Program Locations
•2 Live Buffers
ORGAN SECTION
 
•Classic Tonewheel Organ, Vox Continental- and Farfisa-models with full
polyphony
•Pipe Organ, baroque style with 21 stops. Polyphony depends
 on the stops being used
•Bass models (tonewheel, synthbass and pipe organ bass)
•20 Digitally Controlled Drawbars
•6 Drawbar Presets per Program Location
•Percussion Controls
•Vibrato/Chorus/Tremulant Control
PIPE ORGAN STOPS AND COUPLERS
    
Swell (Manual II)
Fugara 8
Rohrflöte 8
Principal 4
Spitzflöte 4
Nasat 3
Flöte 2
Vox Celeste
Scharf II-III
Oboe 8
 Great (Manual I)
Principal 8
Gamba 8
Gedackt 8
Octava 4
Rohrflöte 4
Qvinta 3
Octava 2
Mixtur III-IV
Trumpet 8

 Pedal
Subbas 16
Fagot 16
Gedackt 8
 Couplers
PED/GR. Low
SW 16/GR
SW/GR
Swell 16
Swell 4
SW/PED
GR/PED

 

EFFECT SECTION
 
•3-band Equalizer
•Overdrive

•3 types of Speaker Simulations - including Rotary Speaker with
selectable speed (slow - stop - fast)
•Delay - with feedback and tap-tempo function
•Reverb - 5 algorithms
KEYBOARD
 
•2 x 61 Medium Weighted Waterfall Keys
CONNECTIONS
 
•Stereo Headphone Output - ¼", 6,35 mm stereo jack
•2 Line Level Audio Outputs, L & R - ¼", 6,35 mm jacks, unbalanced
•High Level Outputs:
- 11-pin Leslie* standard connector
- ¼", 6,35 mm jack
•Monitor Input - 1/8", 3,5 mm stereo jack
•Sustain Pedal Input - ¼", 6,35 mm jack. Use a momentary pedal,
like e.g, Roland DP-2, DP-6, Yamaha FC-4, FC-5, Fatar VFP1-25 etc.
•Rotor Control Input - ¼", 6,35 mm jack. Use a momentary pedal or
 a switch type pedal or the Half Moon switch (accessory, not included)
•Swell Pedal Input - ¼", 6,35 mm TRS stereo jack. Use a Control/Expression
 pedal like e.g. Yamaha FC-7, Roland EV-5 etc.
•MIDI In - 5 pin DIN connector
•MIDI Out - 5 pin DIN connector
•Bass Pedal MIDI In - 5 pin DIN connector
•USB - type B connector
•IEC320 C7 power connector
INCLUDED ACCESSORIES
 
•Owner's Manual
•Power cord
DIMENSIONS
 
•966 mm (38.0"), 163 mm (6.4"), 445 mm (17.5")
WEIGHT
•15,5 kg (34 lbs.)
 

Produktvideo

Tilbehør

Spørsmål og svar

Product Questions

Ingen spørsmål enda. Bli den første til å stille et spørsmål til dette produktet.

Produktomtaler

Skriv din egen omtale